#264 Sözleşmeli Öğretmenliğin Detayları Belli Oldu"Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik", Resmî Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelik için buraya tıklayınız. Başvuru ve Atama Kılavuzu için ise buraya tıklayınız.

3 Ağustos 2016

Yönetmelikle, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4´üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli öğretmenlere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmelikte, sözleşmeli öğretmenliğe atamalar için başvuru şartları belirlendi. Buna göre, başvuruda bulunacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında özel şartlar da aranacak. Bu kapsamda, mezun olunan yüksek öğretim programının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olması, öğretmenliğe kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç, Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması gerekecek.

Başvuruda bulunmak için KPSS'den, atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olma şartı ile devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması gerekiyor. Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına şubat döneminde atama yapılacak. Bakanlıkça gerekli görüldüğü hâllerde, pozisyon imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde bu dönem dışında da atama yapılabilecek. Yönetmelikte öngörülen şartları taşıyanlar bakanlığın duyurusunda belirtilen süre içinde sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunabilecek. Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar bu alanlardan yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecek.


Sözlü sınav komisyonu

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınav komisyonu oluşturulacak. Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilecek. Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sözlü sınavlarda görev alamayacak. Bakanlıkça, sözlü sınav merkezlerinde oluşturulan sözlü sınav komisyonlarının koordinasyonlarını sağlamak üzere Bakanlık merkez teşkilatı yöneticileri arasından görevlendirme yapılabilecek. Yönetmelikte, sözlü sınav konularının ağırlıkları; "Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü yüzde 25, iletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti yüzde 25, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yüzde 25, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yüzde 25" şeklinde belirlendi.

KPSS sonucunda her alan için oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar için belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.

Sözleşmeli öğretmenliğe atama için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olacak. Sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takiben duyuruda belirtilen süre içinde sınava girilen sınav merkezinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilecek. Bu itirazlar, sözlü sınav komisyonunca incelenerek oy çokluğu ile karara bağlanacak. İtiraz sonuçları, ilgili il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulacak.


Atama başvurusu ve tercihler

Sözlü sınav sonrasında, sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih hakkı kazananların atama başvuruları, sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren ilan edilen süre içinde elektronik ortamda alınacak. Sözleşmeli öğretmenliğe atanma isteğinde bulunanlara en fazla 20 tercih hakkı verilecek. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtecek. Tercihleri dışında atanmayı kabul etmediğini beyan eden adayların, tercihlerine yerleştirilemedikleri takdirde, atamaları yapılmayacak.


Atama ve görev yerinin belirlenmesi


Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlardan sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunanların atamaları, sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dahilinde elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Puan eşitliği hâlinde KPSS puanı üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı halinde atanacak aday, bilgisayar kurası ile belirlenecek. Atamalar, Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan eğitim kurumlarına yapılacak. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler ile ilgili il veya ilçe milli eğitim müdürleri arasında sözleşme imzalanacak. İlan edilen kontenjanlardan, atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi gibi sebeplerle boşalan pozisyonlara, sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren 6 aylık süreyi aşmamak üzere aynı usulle atama yapılabilecek.

Göreve başlatılma sırasında taraflar arasında hizmet sözleşmesi imzalanacak. Sözleşme imzalayanlar, görev aldıkları eğitim kurumlarında alanları itibarıyla norm kadrolarla ilişkilendirilecek. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli 2 ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecek. Ataması iptal edilenler ile göreve başlayıp da 4 yıl içinde görevinden ayrılanlar, atamalarının iptal edildiği veya ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacak.


Adaylık eğitimi süreci

Sözleşmeli öğretmen olarak atananlar, ilgili hükümler doğrultusunda adaylık eğitimine tâbî tutulacak. Eğitim kurumu veya bölümün kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde, öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilecek.

İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre, il içinde alanlarına uygun eğitim kurumlarına valiliklerce atanacak. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması ya da öğretmenlerin bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri hâlinde sona erecek.

Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği 4 yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, talepleri halinde görev yaptıkları eğitim kurumunda öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak. Sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek. Sözleşmeli öğretmenler, bir ay önceden yazılı ihbarla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek.

Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli öğretmenlerin pozisyonu saklı tutulacak ve bunlar istekleri hâlinde ayrıldıkları eğitim kurumunda yeniden hizmete alınacak. Sözleşmeli öğretmenler, yarı yıl ve yaz tatillerinde izinli sayılacak. Bunlara, hastalık ve diğer mâzeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmeyecek. Bu öğretmenlerin sözleşme süreleri bir yıllık yapılacak. Bir yılın sonunda sözleşmesi feshedilmeyenlerin sözleşme süreleri, takip eden yıl için de geçerli olacak. Bu süre 4 yılı geçemeyecek.

Millî Eğitim Bakanlığının internet sitesinden alıntılanmıştır.

#259 Okul Öncesi Eğitim Planında Güne Başlama Zamanı

Güne başlama zamanı etkinlikleri, okul öncesi eğitim programının ilk etkinliğidir. Çocukları diğer etkinliklere ve güne hazırlama özelliği taşıdığı için mümkün olduğunca programdaki yeri değiştirilmemelidir. Bu etkinliklere ayrılan süre yaş gruplarına göre belirlenmelidir. Ancak süre belirlemede çok katı olunmamalı, sürede çocukların ilgilerine ve ihtiyaçlarına dikkat edilmelidir.

Güne başlama zamanı etkinlikleri çocuğun;

• Yaratıcılığını geliştirme
• Paylaşma
• İş birliği
• Başladığı işi sonuçlandırma konusunda kararlı olma
• Sorumluluk alma
• Aldığı sorumluluğu yerine getirme
• Problem çözme
• Olaylar arasında neden sonuç bağlantıları kurma
• Kas becerilerini geliştirme açısından önemlidir.

Öğretmen bu etkinliklerde çocukların bireysel ayrıcalıklarına, ilgilerine ve ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda seçeneği aynı anda sunmalıdır. Çocuklar istekleri doğrultusunda, hangi çalışmaya katılacaklarına kendileri karar vermelidir.

Öğretmenin, çocukları çalışmalar sırasında serbest bırakması, bağımsız çalışma alışkanlığı kazanması açısında önemlidir. Bağımsız çalışma alışkanlığını kazanan çocukların kendilerine güven duyguları güçlenir. Buna karşın öğretmenin müdahale anlamı taşıyan yönergeleri doğrultusunda çalışan çocuklar, yaratıcılıklarını ortaya koyamayacakları gibi öğretmen yanlarından ayrıldığında çalışmayı yarım bırakabilirler.

Güne başlama zamanı etkinlikleri süresince çocukların birden fazla çalışmaya katılmaları desteklenmeli, etkinlik süresince başarısızlık endişesi nedeniyle daima aynı çalışmaya katılan ve bu çalışmada çoğu zaman kararlı olan çocuklara diğer çalışmalar tanıtılmalı ve düzeyine uygun en basit çalışmalardan başlayarak daha ileri çalışmalara geçilmelidir.

Güne başlama zamanı, öğretmenin çocukları tanıması açısından doğal bir gözlem ortamı oluşturmaktadır. Bu ortamda çocuklar günlük yaşantılarında etkilendikleri, olayları ve kişilere ilişkin rolleri üstlenerek ilgi merkezlerinde dramatik oyunlar aracılığıyla canlandırırlar. Öğretmenler bu yolla çocukları daha iyi tanırlar.

Güne başlama zamanı etkinliğinin sonunda çocukların ortaya çıkardıkları ürünler sergilenmeli, daha sonra da bu çalışmalar çocuklarla birlikte değerlendirilmelidir. Güne başlama zamanı sırasındaki gözlemlerin öğretmen açısından önemli bir yer tutmaktadır.

#258

Fatih Sultan Mehmed, sınıfta hiç akıllı durmaz, önünde oturan çocuklara kalem batırır, bağırır, çağırır; hocası Akşemseddin bir şey dediği zaman "Sen bana bir şey diyemezsin. Ben padişahın oğluyum" diye tehdit ederdi.

Akşemseddin artık bu durumdan rahatsız ama bir o kadar da çaresizdi. Bu konu hakkında padişahın karşısına çıkmaktan haya ediyordu. Padişaha çocuğunu şikâyet etmek düşüncesi ona çok ağır geliyordu. Bir gün artık her şeyi göze alıp padişahın huzuruna çıktı ve olanları ona sıkılarak anlattı. Padişah durum karşısında bir müddet düşündü ve o müthiş planını Akşemseddin’in kulağına usulca açıkladı. Aman Yâ Rabbi, bu ne plandı..! Mümkün değildi bu planı uygulamak. Akşemseddin plan konusundaki rahatsızlığını padişaha ilettiyse de padişah onu dinlemedi ve bu iş olacak dedi. Ertesi gün ders ortamında, Fatih Sultan Mehmed yine yaramazlık yapıyordu. Akşemseddin’in uyarısına yine aynı tehdit cevabını verdiği sırada padişah ansızın kapıyı açıp içeri girdi.

Bu olay karşısında Akşemseddin hiddetlenerek padişaha bağırdı ve bu şekilde sınıfa giremeyeceğini, izin istemesi gerektiğini söyleyerek derhal dışarı çıkmasını istedi.

Padişah mahcup bir şekilde boynunu bükerek özür diledi ve dışarı çıktı. Olaylar karşısında Fatih Sultan Mehmed’in nutku tutulmuş; ne yapacağını şaşırmıştı. Güvendiği babası azar işitmişti. Fatih Sultan Mehmed allak bullak olmuştu. Az sonra kapı vuruldu ve padişah mahcup bir şekilde içeri özür dileyerek girdi. Plan muhteşem işlemişti...

O günden sonra Fatih Sultân Mehmed asla yaramazlık yapmadı. Çünkü güvendiği dağlara kar yağmıştı...

İşte Akşemseddin’in kulağına fısıldanan muhteşem plan... İşte çocuk eğitimi... İşte onlar; işte biz...

Koskoca padişah sırf çocuğunun terbiyesi için gözünü kırpmadan azar işitmeyi göze almıştı...